OAK laminated panels with fingerjoint

OAK laminated panels without fingerjoint

OAK laminated window scantlings

BEECH laminated panels with fingerjoint

BEECH laminated panels without fingerjoint

RUBBERWOOD laminated panels with fingerjoint

OAK beams

OAK boules & sawn timber

BEECH boules & sawn timber

CHENE panneaux collés avec aboutage

CHENE panneaux collés sans aboutage

CHENE carrelets lamellés-collés

HETRE panneaux collés avec aboutage

HETRE panneaux collés sans aboutage

HEVEA panneaux collés avec aboutage

CHENE charpente

CHENE plots & avivés

HETRE plots & avivés

EIK verlijmd paneel met vingerlas

EIK verlijmd paneel zonder vingerlas

EIK verlijmde raamkepers

BEUK verlijmd paneel met vingerlas

BEUK verlijmd paneel zonder vingerlas

RUBBERWOOD verlijmd paneel met vingerlas 

EIKEN balken

EIKEN bolen & bekantrecht

BEUKEN bolen & bekantrecht

                                                     

 

           

   

                  

 

                     

                                                                               

                                        

                                   

 

   T +32 (0)56 50 30 71 

    

  BTW BE 0425.328.370

   info@dbhardwoods.com

 

© 2024, DB Hardwoods nv

DB Hardwoods nv

Roeselarestraat 154

B-8880 Rollegem-Kapelle